Lublin na bieżąco

Śledź nas na:

Lepsze efekty kształcenia, dzięki współpracy szkół zawodowych i przedsiębiorstw

Miasto Lublin wspólnie z Fundacją Lubelska Wyżyna Motoryzacyjna i Maszynowa przygotowuje wspólny projekt, którego celem jest dostosowanie kształcenia w szkołach zawodowych do wymagań pracodawców prowadzących działalność w branży przemysłowej.

Tytuł zastępczy

Współpraca szkół i specjalistów zatrudnionych w przemyśle pozwoli wypracować model wykorzystania zasobów wiedzy zgromadzonych w przedsiębiorstwach, dzięki czemu zwiększy się efektywność kształcenia zawodowego.

Lublin jest bardzo wysoko oceniany pod względem potencjału edukacyjnego, rozumianego jako dostępność przyszłych pracowników. Zarówno pod względem uczelni wyższych, jak i szkół średnich oraz zawodowych. Jednoczesny rozwój przemysłu na naszym rynku lokalnym to nie tylko zagwarantowanie pracy po ukończeniu szkoły dla naszych absolwentów, ale także wykwalifikowana kadra pracownicza dla firm, które często właśnie z tego względu wybierają Lublin. Możemy jeszcze ulepszyć ten proceder przekładając podejmowaną po ukończeniu edukacji współpracę już na wcześniejszy etap kształcenia. Dziękuję Koordynatorom Klastra Wyżyna Motoryzacyjna i Maszynowa za stałą determinację rozwijania lokalnego rynku i zaangażowanie w działania na rzecz rozwoju potencjału szkół zawodowych – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Podpisanie listu intencyjnego Miasta Lublin z Fundacją Lubelska Wyżyna Motoryzacyjna
i Maszynowa (Koordynatorem Klastra Wyżyna Motoryzacyjna i Maszynowa) w sprawie nawiązania współpracy na rzecz lepszego dostosowania kształcenia zawodowego w Lublinie dla potrzeb lokalnego rynku pracy to pierwszy krok do realizacji wspólnego projektu. Gmina Lublin będzie aplikowała o pozyskanie środków duńskiej fundacji na dofinansowanie tych działań.

Projekt zakłada wypracowanie modelu optymalnej współpracy szkół z lokalnymi firmami produkcyjnymi. Inicjatorem tej współpracy byli przedsiębiorcy skupieni wokół Klastra Wyżyna Motoryzacyjna i Maszynowa oraz firmy, z którymi Klaster współpracuje. Dzięki współpracy szkół
i specjalistów zatrudnionych w przemyśle wypracowany zostanie model pokazujący, jak skutecznie wykorzystać zasób wiedzy zgromadzony w przedsiębiorstwach celem zwiększenia efektywności kształcenia zawodowego. Rozwiązanie będzie pilotażowo wdrożone w zawodach wskazanych przez pracodawców jako kluczowe dla rozwoju lokalnego przemysłu: technik mechanik, technik mechatronik, technik elektryk, technik elektronik, technik spedytor, technik logistyk. Model ma być uniwersalny i dzięki temu możliwy do wdrożenia w pozostałych zawodach po zakończeniu projektu.

Grant, jako nowa forma współpracy na linii szkoła-przedsiębiorca

Najbardziej efektywne formy współpracy wypracowane w ramach projektu zostaną przetestowane w praktyce w oparciu o grant na współpracę. Grant dla szkół będzie planowany co roku i obejmie
w sumie 3 letni okres współpracy z partnerem z biznesu. Będzie corocznie podlegał ocenie
i niezbędnym korektom. Grant umożliwi stopniowe zwiększanie zaangażowania firm i szkół we współpracę oraz pozwoli na finansowanie najbardziej efektywnych form wsparcia uczniów, rekomendowanych przez pracodawców.

Formy współpracy pomiędzy szkołą a pracodawcą

Celem projektu jest wzmocnienie współpracy szkół zawodowych i pracodawców poprzez wprowadzenie zasady diagnozy, planowania i cykliczności wspólnych działań. Szkoły wspólnie
z pracodawcami mogą elastycznie kształtować współpracę w zależności od zdiagnozowanych potrzeb i możliwości. Mogą wybierać z szerokiego katalogu dostępnych form. Istotną zmianą jest m. in. zsynchronizowanie staży zawodowych i praktyk, co zwiększy obecność uczniów
w zakładach produkcyjnych.

Oprócz tego proponowane formy współpracy to m. in.: mentoring pod okiem praktyków, którzy osiągnęli sukces w biznesie, zajęcia prezentujące zastosowanie najnowszych technologii
w zakładach produkcyjnych, szkolenia pozwalające uzyskać kwalifikacje i uprawnienia wykraczające poza standardowy program nauczania czy modyfikacja programów nauczania.

Poza umiejętnościami zawodowymi duży nacisk położony zostanie na rozwijanie potrzebnych obecnie w praktyce gospodarczej „kompetencji przyszłości”, co odbędzie się w zorganizowanej
w ramach projektu „Akademii Kompetencji Przyszłości”. Do kompetencji tych zaliczane są
np. kreatywność, innowacyjność, umiejętność krytycznego myślenia czy rozwiązywania zagadnień problemowych, a także szereg umiejętności społecznych, takich jak umiejętność pracy w grupie czy bycia liderem. Projekt zakłada szerokie zaangażowanie specjalistów z firm oraz nauczycieli ze szkół do prowadzenia zajęć w ramach Akademii.

Trwałość rozwiązań

Przyjęte rozwiązania mają szansę stać się stałą praktyką w szkołach i w zakładach produkcyjnych. Czteroletni projekt rozwinie dobre praktyki, upowszechni i wprowadzi na stałe obecność pracodawców w szkołach, a uczniów w zakładach przemysłowych.

Wprowadzony zostanie nowy standard doradztwa zawodowego, nauczyciele zostaną wyposażeni w nowoczesne aplikacje do diagnozowania predyspozycji zawodowych, a ich praca zostanie skoordynowana w ramach utworzonej sieci współpracy.

Dzięki cyklicznym wizytom uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej oraz ich rodziców
w zakładach produkcyjnych wzrośnie świadomość na temat dokonywanych wyborów edukacyjnych oraz planowania przyszłej ścieżki kariery. Zmianom tym towarzyszyć będzie wzrost nakładów na doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych pozyskanych ze środków UE. Działaniem wspierającym będzie uruchomienie platformy internetowej, służącej rozwijaniu współpracy i wymianie informacji pomiędzy wszystkimi interesariuszami.

Dodatkowo zorganizowana zostanie kampania promocyjno-informacyjna, skierowana do szerokiej grupy odbiorców, która ma na celu zmianę postrzegania szkolnictwa zawodowego,
a także podniesienie świadomości mieszkańców na temat lokalnego przemysłu.

Zaangażowanie pracodawców złagodzi również nasilający się problem niewystarczającej liczby nauczycieli zawodu, zwłaszcza takich, którzy posiadają doświadczenie zawodowe nabyte
w zakładach produkcyjnych. Praktycznym działaniem zaplanowanym w projekcie jest możliwość nabywania uprawnień pedagogicznych oraz ukończenie kursu metodyki nauczania zawodu przez pracowników firm.

  • Podziel się:

Odkrywaj gospodarkę miasta