Lublin na bieżąco

Śledź nas na:

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Podstawowy dokument mający ustalić politykę przestrzenną Miasta Lublin na najbliższe lata został ponownie udostępniony do wglądu. Jest to kolejny etap konsultacji społecznych w sprawie tego, jak Lublin będzie wyglądał w przyszłości.

Tytuł zastępczy

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  wiąże prezydenta miasta przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i służy koordynacji ustaleń tych planów. Obecnie obowiązuje studium przyjęte uchwałą Rady Miasta w 2000 r. Na podstawie dokonanych analiz uwzględniając m.in. decyzje o warunkach zabudowy, w tym decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego o znaczeniu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym uznano, że obowiązujące studium wymaga bardzo wielu zmian, a zmiana i aktualizacja studium powinna być dokonana w formie sporządzenia nowego dokumentu.

Analizując projektowane w Studium zmiany w strukturze przestrzennej miasta możemy dostrzec, oprócz znacznego przyrostu zabudowy mieszkaniowej (wzrost powierzchni terenów zabudowy śródmiejskiej, wielorodzinnej, jednorodzinnej), znaczny wzrost powierzchni terenów sportu i rekreacji, zieleni o charakterze publicznym oraz zieleni nadrzecznej (ochrona Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych), a także usług i terenów aktywności gospodarczej. Zmiany te są zgodne z założonym, nadrzędnym celem Studium jakim jest podniesienie jakości przestrzeni i warunków życia w mieście.

Projekt Studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ponownie udostępniony będzie w dniach od 21 marca 2018 r. do 23 kwietnia 2018 r. w godzinach od 8:00 do 15:00 oraz dodatkowo w dniach 27 i 28 marca 2018 r. w godzinach od 8:00 do 17:00 w siedzibie Urzędu Miasta Lublin, Wydział Planowania, ul. Wieniawska 14, XI piętro, pokój nr 1111.

Ponowna dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2018 r. o godzinie 16:00 w Ratuszu, Pl. Króla Władysława Łokietka 1, parter - sala nr 2.

  • Podziel się:

Odkrywaj gospodarkę miasta