O projekcie

„Przedsiębiorcza Młodzież” to projekt o tematyce rozwoju gospodarczego Lublina i edukacji przedsiębiorczości.

Projekt „Przedsiębiorcza Młodzież” jest wspólną inicjatywą Urzędu Miasta Lublin i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jest on adresowany do uczniów wszystkich szkół ponadpodstawowych z Lublina.

Celem Projektu jest rozwinięcie u uczestników kompetencji w zakresie przedsiębiorczości oraz wsparcie kształtowania u nich postaw przedsiębiorczych. Przedsiębiorczość jest tu rozumiana jako zdolność i gotowość do kreatywnego rozwiązywania problemów oraz doskonalenia samych siebie i procesów zachodzących w otoczeniu. Posiadanie cech przedsiębiorczych jest wartością dla młodego człowieka, oddziałującą na rozwój całego jego otoczenia.

Uczniowie jako uczestnicy projektu:

 • wezmą udział w specjalistycznych warsztatach, dzięki którym poznają swoje mocne i słabe strony,
 • dowiedzą się tego, w jaki sposób: skutecznie zaprezentować samych siebie, radzić sobie ze stresem oraz opracować plan rozwoju osobistego,
 • będą mieć realny wpływ na promocję projektu, poprzez przygotowywanie, pod opieką specjalistów z UMCS, profesjonalnych relacji medialnych z jego przebiegu,
 • poznają przedstawicieli sektora kreatywnego w Lublinie,
 • będą uczestniczyć w wizytach studyjnych  u znanych lubelskich przedsiębiorców,
 • pod opieką specjalistów z UMCS zrealizują projekty doradcze z zakresu promocji w social mediach dla lubelskich przedsiębiorstw,
 • będą  mieli możliwość wzięcia udział w Akademii Przedsiębiorczości UMCS – cyklu webinariów, poświęconych relacjom w biznesie,
 • w oryginalny sposób (gra w podchody) zwiedzą kampus Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, poznają elementy kultury studenckiej oraz spotkają się z Rektorem Uczelni.

Nauczyciele – opiekunowie uczestników projektu będą mieli możliwość wzięcia udziału w pakiecie bezpłatnych szkoleń i warsztatów z zakresu m.in. zarządzania stresem, zarządzania zasobami ludzkimi, czy pracy z młodzieżą z różnymi trudnościami.

Projekt zwieńczy uroczysta gala, podczas której zostaną m.in. zaprezentowane i nagrodzone najlepsze projekty medialne opracowane przez uczestników.

Pilotażowa edycja opisanych działań będzie realizowana w okresie od marca do czerwca 2022 roku. Udział w niej jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona do 10 zespołów klasowych (ok. 300 osób).

ORGANIZATORZY:

Projekt Przedsiębiorcza Młodzież realizowany jest w ramach działań Miasta Lublin na rzecz Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023.

Wizyta studyjna na UMCS oraz warsztaty medialne w ACKiM UMCS Chatka Żaka


Wizyta studyjna na UMCS
Uczestnicy projektu mieli możliwość poznania infrastruktury współorganizatora projektu Przedsiębiorcza Młodzież, składając wizytę na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wizyta studyjna została zorganizowana w formie gry terenowej „w podchody” – dała uczniom możliwość zapoznania się z kulturą studencką i infrastrukturą uczelni. Licealiści zwiedzali Bibliotekę Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej – UMCS, Kampus oraz siedzibę Zarządu Uczelnianego Samorządu Studentów UMCS, Centrum Kultury Fizycznej UMCS, Akademickie Radio Centrum, a także Akademickie Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka. Ostatnim punktem wizyty było spotkanie z przedstawicielami władz uczelni.


Warsztaty medialne w ACKiM UMCS Chatka Żaka
Dla klasowych redaktorów, którzy tworzyli materiały relacjonujące przebieg aktywności projektowych, zostały zorganizowane warsztaty medialne w ACKiM UMCS Chatka Żaka, wspierające działalność redaktorów. Podczas spotkania licealiści dowiedzieli się m.in. jakie są rodzaje kadrów, jak tworzyć profesjonalne relacje medialne oraz czym jest storytelling.

Ten typ tak ma… – warsztat MBTI 2022

W ramach projektu Przedsiębiorcza Młodzież uczestnicy wzięli udział w warsztatach stacjonarnych, prowadzonych w oparciu o metodę MBTI® (Meyers-Briggs Type Indicator). Jest to metoda samooceny oparta o teorię typów psychologicznych Carla Gustava Junga. Teoria ta określa istotę różnic między ludźmi wyjaśniając jednocześnie, że każdy typ osobowości posiada swój własny potencjał, który może być z satysfakcją realizowany we wszystkich obszarach życia.

Teoria typów psychologicznych jest kluczem do zrozumienia siebie w sposób, który prowadzi do skutecznych rozwiązań edukacyjnych. Podczas warsztatów, uczniowie nie tylko poznali typy swoich osobowości, ale uświadomili sobie także, iż uczą się w różny sposób, ponieważ są różni. Zrozumienie własnych preferencji osobowościowych zwiększa samoświadomość i daje potrzebną wiedzę do wykorzystania w przyszłości.

Spotkanie informacyjne dla dyrekcji szkół oraz nauczycieli

W dniu 03 marca 2022 r. odbyło się spotkanie informacyjne dla dyrekcji i nauczycieli placówek oświatowych, inaugurujące współpracę w ramach projektu Przedsiębiorcza Młodzież. Podczas spotkania zaprezentowany został harmonogram aktywności oraz główne założenia projektu. Poza informacjami merytorycznymi, zebrani przedstawiciele szkół wysłuchali także prezentacji na temat potencjału gospodarczego Miasta Lublin. Pilotażowy projekt Przedsiębiorcza Młodzież spotkał się z dużym zainteresowaniem środowiska.

Wyniki rekrutacji 2022

Wyniki rekrutacji placówek oświatowych

Zakończono rekrutację szkół ponadpodstawowych do projektu Przedsiębiorcza Młodzież.

Zgodnie z założeniami regulaminowymi, w projekcie weźmie udział 10 klas ze szkół ponadpodstawowych z terenu miasta Lublin.

Lista szkół zakwalifikowanych do tegorocznej edycji projektu:

 • III LO im. Unii Lubelskiej
 • XXX LO im. ks. Jana Twardowskiego (dwie klasy szkolne)
 • XXIII LO im. Nauczycieli Tajnego Nauczania
 • LO im. Kazimierza Wielkiego
 • Śródziemnomorskie LO im. Dominika Guzmana
 • Międzynarodowe LO Paderewski
 • IX LO im. Mikołaja Kopernika
 • Akademickie Liceum Mistrzostwa Sportowego
 • XXI LO im. św. Stanisława Kostki

Szczegółowe informacje o wynikach rekrutacji można uzyskać pod adresem e-mail: bartlomiej.twarowski@mail.umcs.pl

Wyniki rekrutacji przedsiębiorców i twórców kreatywnych (Partnerzy)

Dzięki udziałowi w projekcie Przedsiębiorcza Młodzież, uczestnicy będą mieli możliwość odbycia wizyty studyjnej u jednego z naszych Partnerów, a także zrealizowania dla Partnera projektu doradczego z zakresu promocji w social mediach. Działania młodzieży w tym zakresie wesprze sektor kreatywny z branży marketingowej, PR oraz grafiki.

Rekrutacja dla placówek oświatowych 2022

Rekrutacja dla uczniów szkół ponadpodstawowych trwa od 24 stycznia 2022 r. do 06 lutego 2022 r. Do wzięcia udziału w projekcie zapraszamy wszystkie szkoły ponadpodstawowe z terenu Lublina, a w szczególności uczniów i opiekunów klas drugich i trzecich.

Warunkiem uczestnictwa w Projekcie „Przedsiębiorcza Młodzież” jest dokonanie przez nauczyciela zgłoszenia chęci udziału uczniów (całej klasy) w Projekcie, celem dokonania rejestracji.

W celu dokonania zgłoszenia udziału w Projekcie należy:

1) pobrać ze strony projektu formularz rekrutacyjny, wydrukować go, wypełnić i podpisać,

2) skan formularza należy przesłać w terminie do 06.02.2022 na adres: b.twarowski@umcs.pl, żądając potwierdzenia przeczytania. (W przypadku nieuzyskania potwierdzenia przeczytania w terminie 2 godzin od wysłania formularza, skontaktować się z Organizatorami, dzwoniąc pod nr +48 725 336 885).

O zakwalifikowaniu do udziału w projekcie decyduje kolejność zgłoszeń.

Z przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego organizatorzy sporządzą listę rankingową oraz protokół. O wynikach postępowania rekrutacyjnego organizatorzy poinformują kandydatów w wiadomości przesłanej w terminie do dnia 11.02.2022 na adres poczty elektronicznej, z którego uprzednio otrzymano skan formularza rekrutacyjnego oraz na stronie www.gospodarczy.lublin.eu.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

Rekrutacja dla przedsiębiorców i twórców kreatywnych 2022

Rekrutacja partnerów do udziału w projekcie trwa od 24 stycznia 2022 r. do 06 lutego 2022 r.

Partnerami mogą zostać instytucje oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie miasta Lublin, a także przedstawiciele przemysłów kreatywnych, dla których równie ważne, jak dla organizatorów, jest wspieranie postaw przedsiębiorczych u młodzieży, stającej u progu wejścia w dorosłe życie edukacyjne i zawodowe.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest przesłanie wypełnionego i podpisanego przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń w imieniu instytucji, przedsiębiorcy bądź twórcy kreatywnego, skanu formularza deklaracji uczestnictwa do dnia 06.02.2022 na adres: biznes@lublin.eu

Formularz deklaracji uczestnictwa dla instytucji i przedsiębiorców – pobierz.

Formularz deklaracji uczestnictwa dla twórców kreatywnych – pobierz.

Wartością dodaną w ramach Projektu dla lubelskich przedsiębiorców jest zrealizowanie przez młodzież, biorącą udział w projekcie „Przedsiębiorcza Młodzież”, projektu doradczego dla przedsiębiorcy z zakresu promocji przedsiębiorcy lub jego produktu w mediach społecznościowych. Powstałe projekty wezmą udział w Konkursie.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie Projektu.

Materiały do pobrania:

Kontakt

Kontakt:

Dla przedsiębiorców i przedstawicieli
przemysłów kreatywnych:

Monika Król
Wydział Strategii i Przedsiębiorczości
Urząd Miasta Lublin
tel.: +48 81 466 25 00
mail: mkrol@lublin.eu

Monika Zub-Nowosad
Wydział Strategii i Przedsiębiorczości
Urząd Miasta Lublin
tel.: +48 81 466 25 10
mail: mzub@lublin.eu

Dla placówek oświatowych:


Bartłomiej Twarowski
Uniwersytecki Konsultant ds. Przedsiębiorczości UMCS
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
mail: b.twarowski@umcs.pl

Śledź Przedsiębiorczą Młodzież na FacebookuInstagramie!