Lublin na bieżąco

Śledź nas na:

Aktualna sytuacja na rynku pracy w Lublinie

Trudny czas pandemii to duże wyzwanie dla przedsiębiorców na rynku pracy. W poniższym artykule prezentujemy informację na temat aktualnego zatrudnienia, planowanych zwolnień pracowników w firmach, a także działań podjętych w ramach tarczy antykryzysowej.

Tytuł zastępczy

W ostatnim dniu marca 2020 roku liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy wyniosła 9390 osób, w tym 4592 to kobiety. Najnowsze informacje (z końca lutego) Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że stopa bezrobocia dla miasta Lublin ukształtowała się na poziomie 5,1%, dla województwa lubelskiego 7,7%, a w Polsce 5,5%. 

Miejski Urząd Pracy poinformował, że do 8 kwietnia 2020 roku wpłynęły 3 zgłoszenia dotyczące planowych zwolnień w firmach. Do końca wspomnianego miesiąca jedna z lubelskich spółek planuje zwolnić 25 osób, pozostałe dwie firmy – łącznie 77 osób do końca 2020 roku. 

Przyjęty pakiet ustaw, nazywanych tarczą antykryzysową, pozwolił na składanie wniosków z prośbą o udzielenie wsparcia. Jak zaznacza Miejski Urząd Pracy w Lublinie do 14 kwietnia 2020 roku wpłynęło 1086 takich dokumentów. Urząd poinformował o rozpoczęciu procesu wypłaty pierwszych pożyczek dla uprawnionych przedsiębiorców.

 


 

Jednoczeście przypominamy o formach wparcia, o które pracowdawcy będą mogli ubiegać się z MUP w Lublinie w ramach tzw. tarczy antykryzysowej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19:

 

  • jednorazowa pożyczka dla mikroprzedsiębiorstw ze środków Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. (art. 15 zzd ustawy COVID-1) 

 

Od dnia 1 kwietnia br. MUP w Lublinie ogłosił nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy przyznawanej na podstawie art. 15zzd ustawy COVID-19. 

Wniosek o wspomnianą pożyczkę należy składać w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie - terytorialnie właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej MUP w Lublinie dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub przez portal www.praca.gov.pl . 

Szczegółowe informacje

 

  • dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy części kosztów wynagrodzeń pracowników danego przedsiębiorcy oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 (art. 15 zzb ustawy COVID-19): 

 

Od 10 kwietnia 2020 r. Miejski Urząd Pracy w Lublinie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców przyznawanych na podstawie art. 15zzb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

Wniosek wraz z załącznikami i umową należy złożyć w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru wniosków tj. do 24 kwietnia 2020 r. 

Szczegółowe informacje

 

  • dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy części kosztów prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 (art. 15 zzc ustawy COVID-19): 

 

Od dnia 14 kwietnia 2020 r. Miejski Urząd Pracy w Lublinie ogłosił nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników przyznawanych na podstawie art. 15zzc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Wniosek wraz z załącznikami i umową należy złożyć w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru wniosków tj. do 28 kwietnia 2020 r. 

Szczegółowe informacje

 

  • dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowej lub podmiotowi, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19 (art. 15 zze ustawy COVID-19).

 

Nabór wniosków na tę formę pomocy będzie ogłoszony w najbliższych dniach. 

Szczegółowe informacje oraz zasady naboru wniosków 

 

  • Podziel się:

Odkrywaj gospodarkę miasta