Dane statystyczne i raporty

Aktualne dane statystyczne

Według stanu na dzień 31.08.2021 roku liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie wynosiła 10 228 os. (wzrosła w stosunku do poprzedniego miesiąca o 107 osób). Na koniec sierpnia 2021 roku wg. danych GUS stopa bezrobocia dla miasta Lublin ukształtowała się na poziomie 5,6%, dla województwa lubelskiego – 7,5%, Polska – 5,8% (w stosunku do lipca 2021 roku zmniejszyła się o 0,1% dla woj. lubelskiego i dla Polski, a dla miasta Lublin pozostała bez zmian).

Tarcza antykryzysowa (stan na 30.09.2021)

W związku z przyjętym pakietem ustaw nazywanych tarczą antykryzysową do Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie do dnia 30.09.2021 r. wpłynęło 39 612 wniosków o udzielenie wsparcia na:

1. Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy przyznawanej na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Niskooprocentowane pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej / statutowej organizacji pozarządowej w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy, przyznawanej na podstawie art. 15zzda ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (kwota wynikająca z planu finansowego na ten cel to: 126 320 000,00 zł):

 • łączna liczba wniosków, które wpłynęły do urzędu wraz z uzupełnieniami – 23 518
 • liczba wniosków rozpatrzonych – 23 518
 • liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie – 20 676
 • liczba przedsiębiorców, którym udzielono pożyczki – 20 668
 • kwota udzielonych pożyczek ze środków Funduszu Pracy – 103 169 103,36 PLN

  2. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców przyznawanych na podstawie art. 15zzb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (kwota wynikająca z planu finansowego na ten cel to: 65 270 000,00 zł):
 • łączna liczba wniosków, które wpłynęły do urzędu wraz z uzupełnieniami – 2 321
 • liczba wniosków rozpatrzonych – 2 321
 • liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie – 1 927
 • liczba podmiotów, którym wypłacono dofinansowanie – 1 927
 • kwota wypłaconego dofinansowania – 51 820 630,58 PLN

  3. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników przyznawanych na podstawie art. 15zzc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (kwota wynikająca z planu finansowego na ten cel to: 24 900 000,00 zł):
 • łączna liczba wniosków, które wpłynęły do urzędu wraz z uzupełnieniami – 5 918
 • liczba wniosków rozpatrzonych – 5 918
 • liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie – 4 408
 • liczba samozatrudnionych, którym wypłacono dofinansowanie – 4 408
 • kwota wypłaconego dofinansowania – 23 152 150,00 PLN

  4. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowej lub podmiotowi, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19 oraz dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby prawnej działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, oraz jej jednostce organizacyjnej przyznawanych na podstawie art. 15zze2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (kwota wynikająca z planu finansowego na ten cel to: 3 310 000,00 zł):
 • łączna liczba wniosków, które wpłynęły do urzędu wraz z uzupełnieniami – 113
 • liczba wniosków rozpatrzonych – 113
 • liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie – 76
 • liczba podmiotów, którym wypłacono dofinansowanie – 76
 • kwota wypłaconego dofinansowania – 2 298 478,93 PLN

  5. Dotacje na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy przyznawanych na podstawie art. 15zze4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (kwota wynikająca z planu finansowego na ten cel to: 49 000 000,00 zł):
 • łączna liczba wniosków, które wpłynęły do urzędu – 1 292 oraz 6 419 w ramach naborów od 1 lutego 2021 r.; od 28 lutego 2021 r. i od 26 kwietnia 2021 r.
 • liczba wniosków rozpatrzonych – 1 292 oraz 6 419 w ramach naborów od 1 lutego 2021 r.; od 28 lutego 2021 r. i od 26 kwietnia 2021 r.
 • liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie – 1 047 oraz 5 940 w ramach naborów od 1 lutego 2021 r.; od 28 lutego 2021 r. i od 26 kwietnia 2021 r.
 • liczba podmiotów, którym wypłacono dofinansowanie – 1 047 oraz 2 741 po raz pierwszy; 1 411 po raz drugi; 919 po raz trzeci; 578 po raz czwarty; 288 po raz piąty w ramach naborów od 1 lutego 2021 r.; od 28 lutego 2021 r. i od 26 kwietnia 2021 r.
 • kwota wypłaconego dofinansowania – 5 232 000,00 PLN oraz 29 681 380,00 PLN w ramach naborów od 1 lutego 2021 r.; od 28 lutego 2021 r. i od 26 kwietnia 2021 r.

  6. Dotacje na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy prowadzących działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy lub wychowanków na terenie jednostek systemu oświaty przyznawanych na podstawie art. 15zze4a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (kwota wynikająca z planu finansowego na ten cel to: 10 000 000,00 zł):
 • łączna liczba wniosków, które wpłynęły do urzędu wraz z uzupełnieniami – 31
 • liczba wniosków rozpatrzonych – 28
 • liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie – 18
 • liczba przedsiębiorców, którym udzielono pożyczki – 18
 • kwota udzielonych pożyczek ze środków Funduszu Pracy – 90 000,00PLN

Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki

Obowiązujące stawki i kwoty zasiłków dostępne są na stronie Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie – link

Myśląc o pracy w przyszłości 37% pracowników w Polsce jest pozytywnie nastawiona do zmian – są podekscytowani nowymi możliwościami (21%) albo przynajmniej pewni, że odniosą sukces (16%). Jednocześnie 40% obawia się tego, co przyniosą kolejne lata. Na świecie grupa optymistów, którzy widzą przyszłość rynku pracy w jasnych barwach, jest znacznie większa (50%), choć nadal co trzeci respondent wyraża zaniepokojenie.

57% aktywnych zawodowo Polaków jest zdania, że technologie stwarzają pracownikom więcej możliwości niż zagrożeń. Jednocześnie 2/3 respondentów przyznaje, że automatyzacja niesie pewne ryzyko dla niektórych miejsc pracy, ale pytani o to, czy obawiają się negatywnego wpływu automatyzacji na własną karierę zawodową, 45% badanych odpowiedziało przecząco, a 38% twierdząco. Jesteśmy zatem dużo bardziej pewni swojej zawodowej przyszłości niż pracownicy na świecie, gdzie te proporcje wyglądają odwrotnie – odpowiednio 31% i 45%.  

Co więcej, 53% pracowników w Polsce twierdzi, że jest mało prawdopodobne, by w najbliższych 5 latach postęp technologiczny sprawił, że ich praca się zdezaktualizuje. Na świecie grupa wyrażająca takie samo przypuszczenie jest dużo mniejsza i wynosi 39%, czyli dokładnie tyle samo ile uznających ten scenariusz za prawdopodobny. Ponad połowa badanych w Polsce (52%; na świecie 59%) spodziewa się, że zmiany technologiczne pozytywnie wpłyną na perspektywę ich zatrudnienia w przyszłości.  

Głównym czynnikiem, który zmieni rynek pracy w ciągu 3-5 lat, jest zdaniem ponad połowy badanych w Polsce (51%) właśnie szybki postęp technologiczny. Na drugim miejscu (49% odpowiedzi) znalazła się zmiana preferencji pracowników, w tym chęć do pracy zdalnej i/lub hybrydowej, a dalej zmiany demograficzne (43%) oraz niedobór zasobów naturalnych i zmiany klimatu (42%).

Opracowanie wyników Raportu znajduje się na stronie PwC

Raport globalny jest dostępny na stronie PWC.

Za nami rok pełen wyzwań, a na horyzoncie już rysują się kolejne – zmieniające się otoczenie ekonomiczne i prawne, postawy i oczekiwania pracowników. Nowe technologie przekładają się na ewolucję procesów HR. Z miesiąca na miesiąc prognozy dotyczące planu zatrudnienia firm ulegają zmianie.

Przedsiębiorstwa często decydują się na rekrutację ad hoc, poszukując pracowników, którzy jak najlepiej spełnią potrzeby firmy w obecnej sytuacji. Z jednej strony pracodawcy stoją czasami przed koniecznością redukcji etatów, z drugiej, w świetle najnowszych danych Antal, 91% firm planuje nowe inwestycje na lata 2021-2022 i aby je zrealizować, będą musiały zatrudnić pracowników posiadających coraz trudniej dostępne kwalifikacje. Kluczowe kompetencje, których firmy będą poszukiwały u kandydatów, to znajomość nowoczesnych technologii oraz analityczne, kreatywne i nieszablonowe myślenie. Niewątpliwie wynagrodzenia w tym obszarze będą rosnąć.

Dodatkowo mamy do czynienia ze zmianą specyfiki pracy – home office, zdalny onboarding, komunikacja wewnętrzna w nowym środowisku. Pracownicy z pewnością będą oczekiwać dostępności pracy zdalnej i udogodnień z tym związanych oraz gwarancji bezpieczeństwa podczas pracy stacjonarnej.

Najważniejsza lekcja dla biznesu jest taka, że nie można spoczywać na laurach, kiedy wydaje się, że sytuacja jest ustabilizowana. Doświadczenia tego roku uświadomiły nam, jak nieprzewidywalne mogą być zmiany.

Na wyzwania rynkowe staramy się odpowiadać, służąc doświadczeniem w przeprowadzeniu digitalizacji działań rekrutacyjnych i employer brandingowych, prowadzeniem dialogu między specjalistami a pracodawcami oraz wprowadzając innowacyjne rozwiązania, takie jak np. rekrutacja crowdstaffingowa, remote process outsourcing, czy po prostu badając trendy i zwiększając ich świadomość na rynku pracy. Ostatniemu z wymienionych celów ma służyć niniejszy raport.