Dane statystyczne i raporty

Aktualne dane statystyczne

Według stanu na dzień 31.08.2021 roku liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie wynosiła 10 228 os. (wzrosła w stosunku do poprzedniego miesiąca o 107 osób). Na koniec sierpnia 2021 roku wg. danych GUS stopa bezrobocia dla miasta Lublin ukształtowała się na poziomie 5,6%, dla województwa lubelskiego – 7,5%, Polska – 5,8% (w stosunku do lipca 2021 roku zmniejszyła się o 0,1% dla woj. lubelskiego i dla Polski, a dla miasta Lublin pozostała bez zmian).

Tarcza antykryzysowa (stan na 30.09.2021)

W związku z przyjętym pakietem ustaw nazywanych tarczą antykryzysową do Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie do dnia 30.09.2021 r. wpłynęło 39 612 wniosków o udzielenie wsparcia na:

1. Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy przyznawanej na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Niskooprocentowane pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej / statutowej organizacji pozarządowej w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy, przyznawanej na podstawie art. 15zzda ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (kwota wynikająca z planu finansowego na ten cel to: 126 320 000,00 zł):

 • łączna liczba wniosków, które wpłynęły do urzędu wraz z uzupełnieniami – 23 518
 • liczba wniosków rozpatrzonych – 23 518
 • liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie – 20 676
 • liczba przedsiębiorców, którym udzielono pożyczki – 20 668
 • kwota udzielonych pożyczek ze środków Funduszu Pracy – 103 169 103,36 PLN

  2. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców przyznawanych na podstawie art. 15zzb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (kwota wynikająca z planu finansowego na ten cel to: 65 270 000,00 zł):
 • łączna liczba wniosków, które wpłynęły do urzędu wraz z uzupełnieniami – 2 321
 • liczba wniosków rozpatrzonych – 2 321
 • liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie – 1 927
 • liczba podmiotów, którym wypłacono dofinansowanie – 1 927
 • kwota wypłaconego dofinansowania – 51 820 630,58 PLN

  3. Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników przyznawanych na podstawie art. 15zzc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (kwota wynikająca z planu finansowego na ten cel to: 24 900 000,00 zł):
 • łączna liczba wniosków, które wpłynęły do urzędu wraz z uzupełnieniami – 5 918
 • liczba wniosków rozpatrzonych – 5 918
 • liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie – 4 408
 • liczba samozatrudnionych, którym wypłacono dofinansowanie – 4 408
 • kwota wypłaconego dofinansowania – 23 152 150,00 PLN

  4. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowej lub podmiotowi, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19 oraz dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby prawnej działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, oraz jej jednostce organizacyjnej przyznawanych na podstawie art. 15zze2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (kwota wynikająca z planu finansowego na ten cel to: 3 310 000,00 zł):
 • łączna liczba wniosków, które wpłynęły do urzędu wraz z uzupełnieniami – 113
 • liczba wniosków rozpatrzonych – 113
 • liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie – 76
 • liczba podmiotów, którym wypłacono dofinansowanie – 76
 • kwota wypłaconego dofinansowania – 2 298 478,93 PLN

  5. Dotacje na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy przyznawanych na podstawie art. 15zze4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (kwota wynikająca z planu finansowego na ten cel to: 49 000 000,00 zł):
 • łączna liczba wniosków, które wpłynęły do urzędu – 1 292 oraz 6 419 w ramach naborów od 1 lutego 2021 r.; od 28 lutego 2021 r. i od 26 kwietnia 2021 r.
 • liczba wniosków rozpatrzonych – 1 292 oraz 6 419 w ramach naborów od 1 lutego 2021 r.; od 28 lutego 2021 r. i od 26 kwietnia 2021 r.
 • liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie – 1 047 oraz 5 940 w ramach naborów od 1 lutego 2021 r.; od 28 lutego 2021 r. i od 26 kwietnia 2021 r.
 • liczba podmiotów, którym wypłacono dofinansowanie – 1 047 oraz 2 741 po raz pierwszy; 1 411 po raz drugi; 919 po raz trzeci; 578 po raz czwarty; 288 po raz piąty w ramach naborów od 1 lutego 2021 r.; od 28 lutego 2021 r. i od 26 kwietnia 2021 r.
 • kwota wypłaconego dofinansowania – 5 232 000,00 PLN oraz 29 681 380,00 PLN w ramach naborów od 1 lutego 2021 r.; od 28 lutego 2021 r. i od 26 kwietnia 2021 r.

  6. Dotacje na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy prowadzących działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy lub wychowanków na terenie jednostek systemu oświaty przyznawanych na podstawie art. 15zze4a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (kwota wynikająca z planu finansowego na ten cel to: 10 000 000,00 zł):
 • łączna liczba wniosków, które wpłynęły do urzędu wraz z uzupełnieniami – 31
 • liczba wniosków rozpatrzonych – 28
 • liczba wniosków rozpatrzonych pozytywnie – 18
 • liczba przedsiębiorców, którym udzielono pożyczki – 18
 • kwota udzielonych pożyczek ze środków Funduszu Pracy – 90 000,00PLN

Obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki

Obowiązujące stawki i kwoty zasiłków dostępne są na stronie Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie – link

Przyszłość rynku pracy. Polska perspektywa. Badanie PwC „Upskilling Hopes & Fears 2021”

Raport Płacowy Antal 2021