Wsparcie Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie dla obywateli Ukrainy

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz U. z 2020 r. poz. 583) obywatele Ukrainy będą mogli legalnie przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, licząc od dnia 24.02.2022 r., jeżeli przybyli na terytorium RP bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa lub jeżeli posiadają Kartę Polaka i wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium RP, oraz zadeklarują zamiar pozostania w Polsce.

Obywatel Ukrainy może zarejestrować się w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie oraz zostać uznany za osobę bezrobotną albo poszukującą pracy (o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 albo 22 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1100, z późn. zm.3). Do obywateli Ukrainy nie stosuje się warunku określonego w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. wieku (60 lat – kobieta lub 65 lat – mężczyzna). Nabycie statusu bezrobotnego oznacza, że osoby zarejestrowane będą mogły korzystać z usług rynku pracy, takich jak: pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe, organizacja szkoleń oraz z instrumentów rynku pracy, w szczególności takich jak staże, prace interwencyjne i inne.

Obywatel Ukrainy jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie legalnego pobytu na jej terytorium, jeżeli podmiot powierzający wykonywanie pracy powiadomi w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu o powierzeniu wykonywania pracy temu obywatelowi. Powiadomienie następuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – praca.gov.pl.

W powiadomieniu, podmiot powierzający wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy przekazuje:

 1. informacje dotyczące podmiotu powierzającego wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy:
  1. nazwę albo imię (imiona) i nazwisko;
  2. adres siedziby albo miejsca zamieszkania;
  3. numer telefonu lub adres poczty elektronicznej o charakterze służbowym;
  4. numer identyfikacyjny NIP i REGON – w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą albo numer PESEL – w przypadku osoby fizycznej,
  5. numer wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia – w przypadku podmiotu powierzającego wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy, który prowadzi agencję zatrudnienia świadczącą usługi pracy tymczasowej;
  6. symbol PKD oraz opis wykonywanej działalności związanej z pracą obywateli Ukrainy;
 2. dane osobowe obywatela Ukrainy:
  1. imię (imiona) i nazwisko;
  2. datę urodzenia;
  3. płeć;
  4. obywatelstwo;
  5. rodzaj, numer i serię dokumentu podróży lub innego dokumentu stwierdzającego lub pozwalającego ustalić tożsamość oraz państwo, w którym wydano ten dokument;
  6. numer PESEL – o ile został nadany;
  7. rodzaj umowy pomiędzy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy a obywatelem Ukrainy;
  8. stanowisko lub rodzaj wykonywanej pracy;
  9. miejsce wykonywanej pracy.

MUP w Lublinie aktywnie wspiera uchodźców z Ukrainy. Przy wejściu głównym budynku oraz w specjalnej zakładce na stronie internetowej Urzędu muplublin.praca.gov.pl zamieszczona została informacja dla uchodźców z Ukrainy, którzy mogą uzyskać pomoc w znalezieniu pracy. Ponadto
w Urzędzie funkcjonuje Punkt Informacyjny dla osób z Ukrainy, który obsługiwany jest przez pracowników mówiących biegle w języku ukraińskim, rosyjskim i angielskim, co umożliwia także tłumaczenie m.in. ofert pracy na język ukraiński.

Pracownicy Urzędu opracowali i dystrybuują ulotki informacyjne na temat wsparcia zatrudniania uchodźców w Polsce w języku ukraińskim i polskim z wykorzystaniem zasobów stron internetowych takich jak https://psz.praca.gov.pl , https://eures.praca.gov.pl , https://lublin.eu/ua/lublin/help-for-ukraine/ .

W celu ułatwienia uchodźcom wojennym poruszania się po stronie MUP w Lublinie został zainstalowany automatyczny tłumacz, który tłumaczy na 4 języki (angielski, białoruski, rosyjski i ukraiński) zawartość wszystkich zakładek na stronie Urzędu.

MUP w Lublinie zabezpieczył także z rezerwy Funduszu Pracy kwotę 1 mln zł na formy wsparcia dla pracodawców chcących zatrudnić uchodźców.

MUP w Lublinie wraz z partnerami (Lubelską Fundacją Rozwoju, LWK Ochotniczych Hufców Pracy, Powiatowym Urzędem Pracy w Lublinie, Lubelskim Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych SW) będzie aplikować o środki na realizację w roku 2022 ministerialnego programu: „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023”, na który w dniu 25.02.2022r. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs ofert pod ww. nazwą. Program powyższy jest pierwszą odsłoną Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców przewidzianego na lata 2022–2025. W tej edycji programu pomoc skupiona będzie na obywatelach Ukrainy i Afganistanu. W ramach konkursu MUP w Lublinie będzie ubiegać się o środki z Funduszu Pracy na aktywizację zawodową i integrację cudzoziemców legalnie przebywających w Polsce.