COVID-19

Lubelski Pakiet Wsparcia dla Lokalnych Przedsiębiorców i Organizacji Pozarządowych

Znane są szczegóły dotyczące Lubelskiego Pakietu Wsparcia dla Lokalnych Przedsiębiorców i Organizacji Pozarządowych. Pakiet ma na celu wsparcie lubelskiego biznesu i organizacji społecznych, których działalność dotknięta została skutkami stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii ogłoszonego na obszarze Polski w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.LUBELSKI PAKIET

*Nie dotyczy podmiotów prowadzących działalność oświatową korzystających z dotacji z budżetu miasta w oparciu o ustawę z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17).

 1. obniżka stawki czynszu do 90% w stosunku do czynszu ustalonego na podstawie umowy, na czas epidemii Dzierżawcom/Najemcom, którzy nie prowadzą działalności z związku z zakazami wynikającymi z przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491), a w okresie od dnia 13 marca 2020 r. do dnia 20 marca 2020 r. w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. Poz. 433);
 2. możliwość obniżenia stawki czynszu do 90% w stosunku do czynszu ustalonego na podstawie umowy, w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego, a następnie stanem epidemii, Dzierżawcom/Najemcom, którzy udokumentują znaczny spadek przychodów w porównaniu do średniomiesięcznego przychodu osiągniętego w 2019 r.;
 3. w przypadku dzierżaw sezonowych letnich (np.: za ogródki gastronomiczne) Dzierżawcom którzy nie będą prowadzili działalności w związku z zakazami wynikającymi z przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491), a w okresie od dnia 13 marca 2020 r. do dnia 20 marca 2020 r. w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. poz. 433) – nie będzie za ten okres naliczany czynsz.
 4. dzierżawcy prowadzący działalność, którzy udokumentują znaczny spadek przychodów w porównaniu do średniomiesięcznego przychodu osiągniętego w 2019 r. będą mieli możliwość obniżki czynszu do 50% w porównaniu do czynszu ustalonego na podstawie umowy.
 5. w przypadku zajęcia na potrzeby prowadzenia ogródków gastronomicznych pasa drogowego w oparciu o stosowną decyzję administracyjną w tym zakresie wynikającą z regulacji ustawowych – odroczenie terminu płatności lub rozłożenie zapłaty opłaty na raty;
 6. możliwość rozłożenia na raty lub odraczania terminów płatności czynszu.
 1. możliwość odraczania terminów płatności;
 2. rozłożenie zapłaty podatków lokalnych na raty.
 1. Przesunięcie terminu płatności opłaty z tytułu użytkowania wieczystego.
 2. Możliwość rozłożenia na raty płatności z tytułu użytkowania wieczystego.

1. Ze względu na wystąpienie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wprowadza się czasowe obniżenie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego określonych:

 1. w pozycji 1 tabeli określającej wysokość dziennych stawek opłaty za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektów budowlanych lub ich części niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz 1 m2 reklamy stanowiącej załącznik nr 3 do uchwały nr 393/XIX/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Lublin na terenie miasta Lublin (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2018 r. poz. 1024 oraz z 2019 r. poz. 6776);
 2. w pozycji 1 i 2 tabeli określającej wysokość dziennych stawek opłaty za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętej na prawach wyłączności w celach określonych w § 1 pkt 4 uchwały, stanowiącej załącznik nr 4 do uchwały, o której mowa w pkt 1.

2. Wysokość stawek opłat, o których mowa w ust. 1, ustala się w wysokości 0,01 zł.

 • w przypadku pomocy dla Dzierżawców/Najemców nieruchomości oraz pomocy w zakresie opłat za użytkowanie wieczyste – wnioski można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mienie@lublin.eu, za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Urzędu Miasta Lublin dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) – /UMLublin/SkrytkaESP, za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście w pojemniku umieszczonym w budynku Urzędu Miasta Lublin przy ul. Wieniawskiej 14 z dopiskiem na kopercie „Wydział Gospodarowania Mieniem”;
 • w przypadku pomocy dla Dzierżawców/Najemców, którzy zawarli umowy z Zarządem Nieruchomości Komunalnych w Lublinie – wnioski można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: znk@znk-lublin.pl, za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Urzędu Miasta Lublin dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) – /znk_lublin/skrytka, za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście w pojemniku umieszczonym w budynku Zarządu Nieruchomości Komunalnych przy ul. Grodzkiej 12; szczegółowe wytyczne dostępne są tutaj, aneks do wytycznych dostępny jest tutaj a wniosek dostępny jest tutaj.
 • w przypadku pomocy w zakresie podatków lokalnych – wnioski można składać za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Urzędu Miasta Lublin dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) – /UMLublin/SkrytkaESP, za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście w pojemniku umieszczonym w budynku Urzędu Miasta Lublin przy ul. Wieniawskiej 14 z dopiskiem na kopercie: „Wydział Podatków”. Wnioski dostępne są tutaj;
 • w przypadku pomocy w zakresie zajęcia na potrzeby prowadzenia ogródków gastronomicznych pasa drogowego – wnioski można składać za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Urzędu Miasta Lublin dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) -/zdmLublin/SkrytkaESP, za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście w pojemniku umieszczonym w budynku Zarządu Dróg i Mostów przy ul. Krochmalnej 13j.

Tarcza Antykryzysowa

logo Tarcza antykryzysowa

Informacje o pomocy jaką urzędy pracy oferują pracodawcom w ramach Tarczy antykryzysowej COVID-19.

 1. Usługi realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy:
 1. Usługi realizowane przez Miejski Urząd Pracy
 1. Dane kontaktowe

Szczegółowe informacje oraz zasady naborów wniosków publikowane są na bieżąco na stronie Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie. Wyodrębnione zostały również infolinie do udzielania informacji przedsiębiorcom pod numerami tel. 81 466 52 44, 81 466 52 41, 81 466 52 24, 81 466 52 57 oraz specjalnie dedykowany adres e-mail: tarcza@mup.lublin.pl. Więcej informacji także na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakładce: Tarcza Antykryzysowa