Eksport Lublin

Czym jest Platforma Wsparcia Eksportu Lublin?

Gmina Lublin przyjmując Strategię Rozwoju Miasta do 2030 podjęła się realizacji zadania kluczowego jakim jest powołanie Platformy Wsparcia Eksportu w celu integracji i wzmocnienia działań podejmowanych w zakresie internacjonalizacji gospodarczej przedsiębiorstw prowadzących działalność w Mieście Lublin. Wzorem Lubelskich Wyżyn Branżowych, np. Lubelska Wyżyna IT, Klaster Lubelska Medycyna, czy Klaster Wyżyna Przemysłowa (dawniej Wyżyna Motoryzacyjna i Maszynowa), Urząd Miasta Lublin odgrywa w tym projekcie rolę instytucji sieciującej, wspierającej w szczególności małe i średnie przedsiębiorstwa w ekspansji handlowej. W tym celu wykorzystuje wypracowane relacje z miastami partnerskimi oraz instytucjami otoczenia biznesu i izbami handlowymi na szczeblu krajowym i międzynarodowym.

Strategia Miasta Lublin 2030

Stworzenie (z udziałem wielu interesariuszy) programu Lublin – Hub Eksportowy na rynki Europy Środkowo-Wschodniej (Zadania i Projekty Kluczowe – Rozwój Funkcji Metropolitalnych) jest jednym z zadań przewidzianych w Strategii Lublin 2030.

W nawiązaniu do zapisów Strategii, w celu zwiększenie poziomu internacjonalizacji przedsiębiorstw z Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego w zakresie eksportu towarów i usług miasto Lublin będzie podejmowało działania w następujących obszarach:

I    Pobudzanie/wzmacnianie świadomości i potrzeby  Eksportowej (dedykowane firmom nieeksportującym i początkującym)

II   Podnoszenie zdolności eksportowych, budowania kompetencji (szkolenia, seminaria, spotkania z ekspertami)

III  Praktyczne działania wspierające bezpośrednio eksport (misje, targi, spotkania B2B)

IV  Sieciowanie się (nowe kontakty, wymiana wiedzy i doświadczeń, budowanie wizerunku)

Kontekst regionalny

Na przestrzeni lat 2009 i 2019, znaczenie eksportu w Lublinie wzrosło w dużo większym stopniu niż wielkość kapitału zagranicznego. Wielkość eksportu zwiększyła się niemal 5-krotnie z 275 mln zł w 2009 roku do 1,342 mld zł w 2019, co stanowiło 0,13% całego eksportu to-warów Polski w tym roku.

Porównanie lat 2009 i 2019 po kątem krajów eksportowych Lublina wskazuje na znaczącą zmianę orientacji

eksportowej Lublina. Zauważyć można dwa istotne zjawiska w eksporcie towarowym. Po pierwsze, nastąpił znaczący wzrost liczby krajów, do których Lublin zaczął eksportować produkty między 2009 a 2019 rokiem, szczególnie w Afryce i Ameryce Południowej, ale także nawiązano wiele nowych kontaktów w krajach Oceanii. Świadczy to zatem o rosnącym potencjale gospodarki Lublina i umiejętności konkurowania na wielu różnorodnych rynkach światowych. Drugim zauważalnym zjawiskiem jest zwrot eksportu ze Wschodu na Zachód.

Źródło: Rozwój regionalny Polski – raport analityczny 2022, GUS

„Szacunki oparte na danych GUS wskazują, że sprzedaż za granicę przeciętnego polskiego eksportera jest niewielka. Przeciętny eksporter wyrobów w Polsce sprzedał za granicę w 2021 r. towary o wartości 12,3 mln zł, a eksporter usług − o wartości 15,3 mln. Mikroprzedsiębiorstwa zdecydowanie odstawały od pozostałych grup na tym tle. Wartość eksportu, która przypadała na przeciętnego mikroeksportera wyniosła 818,3 tys. zł w przypadku wyrobów i 4,0 mln zł w usługach. Większe podmioty wypadły dużo lepiej – przeciętny mały eksporter sprzedał za granicę wyroby o wartości 3,9 mln zł i usługi wycenione na 6,7 mln zł, wartość sprzedaży średniego eksportera wyniosła odpowiednio: 22,1 mln zł i 14,6 mln zł, a dużego odpowiednio: 239,7 mln zł i 59,3 mln zł.”Źródło: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 2023, PARP