Przestrzeń Kreatywna

Szkolne „Przestrzenie Kreatywne” to nowy pomysł na połączenie działań realizowanych przez Urząd Miasta Lublin i Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w ramach projektu „Przedsiębiorcze Dzieciaki” oraz inicjatywy „Otwarta Szkoła”, którą realizuje Fundacja Beetle.

Celem łączącym obydwa przedsięwzięcia jest wspieranie naturalnej dziecięcej kreatywności (stanowiącej element postaw przedsiębiorczych) oraz ukierunkowanie jej na inicjowanie i kształtowanie zmian w lokalnym, bliskim dzieciom środowisku.

Dzieci przedszkolne i wczesnoszkolne doświadczają wielu działań pobudzających ich naturalne chęci poznawcze i wrodzoną ciekawość. W przedszkolu i klasach 1-3 nauczyciele starają się sprzyjać kształtowaniu twórczych postaw dzieci, wykorzystując różne metody i techniki nauczania, angażując uczniów w zróżnicowane wydarzenia, konkursy, inicjatywy społeczne. W starszych klasach takie działania są rzadziej podejmowane i często ukierunkowane na mierzalne, konkretne cele związane z nabyciem nowej wiedzy, a nie z rozwojem kreatywności.

Proponowane nowe działanie ma stanowić okazję, by dać młodym ludziom szansę na wykreowanie PRZESTRZENI, która będzie ich wymarzonym miejscem, w którym będą mogli uczyć się, spotykać z rówieśnikami i rozwijać swoje pasje. Przestrzeń ta powstałaby w placówkach oświatowych np. na korytarzu czy w sali lekcyjnej, w oparciu o projekty i aranżacje zaproponowane przez uczniów z ewentualną pomocą nauczycieli oraz specjalistów od projektowania wnętrz.

Projekt „Przestrzeń Kreatywna” ma na celu:

  • zmianę i estetyzację przestrzeni szkolnych, przy udziale artystów, uczniów, nauczycieli i przedsiębiorców biorących udział w programie;
  • stworzenie miejsc sprzyjających rozwojowi i pobudzaniu kreatywności dzieci i młodzieży szkolnej;
  • kształtowanie u dzieci w wieku szkolnym kluczowych kompetencji w zakresie wybranych cech definiujących pojęcie „kreatywności”, jako postawy umożliwiającej rozwój postaw przedsiębiorczych;
  • pobudzenie zdolności myślenia twórczego, nieszablonowego;
  • promocję kreatywnego i inspirującego wizerunku Lublina;
  • otwarcie się szkół na współpracę z instytucjami kultury, organizacjami NGO, animatorami, artystami, lokalnym biznesem i przedsiębiorcami (współpraca międzysektorowa).

Realizacja projektu rozpocznie się w lutym br. Jego pierwszym działaniem będzie rekrutacja szkół podstawowych z terenu Lublina. Do programu zostanie zakwalifikowanych 15 placówek oświatowych. Z kolei w marcu rozpocznie się cykl spotkań, których celem będzie zainspirowanie uczniów do zmiany przestrzeni szkolnych oraz wsparcie ich w procesie tworzenia projektów. Spośród nich, komisja konkursowa wybierze jeden, który zostanie zaprezentowany podczas uroczystej gali. Wówczas nastąpi wręczenie vouchera na realizację szkolnej „Przestrzeni Kreatywnej” oraz na przeprowadzenie warsztatów kulturalnych dla dzieci i młodzieży.

Za realizację tegorocznej edycji programu odpowiedzialni są:
– Miasto Lublin (Wydział Przedsiębiorczości i Wydział Kultury),
– UMCS (Wydział Pedagogiki i Psychologii)
– Fundacja Beetle.

Formularz zgłoszeń oraz regulamin pod linkiem.