Weź udział w badaniu – oceń warunki życia w swojej dzielnicy i zdobądź miejski gadżet!

Urząd Miasta Lublin zaprasza do udziału w badaniu ankietowym dotyczącym jakości życia w dzielnicach Lublina oraz preferencji mieszkańców w zakresie priorytetów inwestycyjnych. Prowadzone badanie służy zidentyfikowaniu obszarów wymagających usprawnienia oraz ocenie realizacji przez samorząd zadań na rzecz społeczności Lublina. Ocenie poddane zostały takie aspekty jak: jakość usług publicznych w najbliższym otoczeniu, stan infrastruktury czy oferta sportowa i kulturalna.

Mieszkanki i mieszkańcy Lublina stale są angażowani w proces decydowania o mieście i ich najbliższej okolicy. Dowodem na to jest m.in. uchwalona w styczniu Strategia Lublin 2030 o wysoce partycypacyjnym charakterze, w której wspólnie decydowaliśmy o przyszłości miasta w kontekście najbliższej dekady. Prowadzone badanie dotyczące jakości życia mieszkańców Lublina jest kontynuacją tych działań. Wyniki analiz zostaną użyte także do weryfikacji założeń miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu, zaś opinie na temat jakości życia w dzielnicach posłużą między innymi do opracowania „Planów dla Dzielnic” czy oceny realizacji założeń Strategii Lublin 2030.

Kwestionariusz ankiety został podzielony na 3 części. Pierwsza z nich dotyczy oceny realizacji Budżetu Obywatelskiego, druga zmian klimatycznych, zaś ostatnia warunków życia w dzielnicach Lublina. Wypełnienie kwestionariusza zajmuje około 15 minut. Udział w badaniu jest anonimowy. Po wypełnieniu ankiety istnieje możliwość podania danych kontaktowych, co wiąże się z możliwością otrzymania gadżetu miejskiego (otrzyma go co 10 osoba wypełniająca ankietę).

Kwestionariusz dostępny na stronie.

Zachęcamy do udziału w badaniu!