Nowe władze na największych lubelskich uczelniach wyższych

Jesień 2020 roku to czas dużych zmian kadrowych na największych lubelskich uniwersytetach. Już we wrześniu swoją pracę rozpoczęły nowe władze uczelniane. We wszystkich placówkach zarządzać zaczęli nowi Rektorzy, którzy wybrali swoje zespoły prorektorów. Na naszej stronie prezentujemy pełne listy kadr zarządzających.

W 2020 roku zmiany czekają między innymi Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, którego rektorem został wybrany prof. dr hab. Radosław Dobrowolski. Na stanowiska prorektorskie, wskazał on 4 prorektorów odpowiedzialnych kolejno za sprawy ogólne, nauki i współpracy międzynarodowej, studentów i jakości kształcenia, a także rozwoju i współpracy z gospodarką.

Jedną z ważnych zmian gospodarczych na uczelni jest nowo utworzona funkcja prorektora ds. rozwoju i współpracy z gospodarką, którą objął dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. UMCS. W ostatnim czasie na facebookowym profilu uczelni zostało opublikowane wideo, w którym szczegółowo prof. Pastuszak opowiada dlaczego Kolegium Rektorskie kładzie nacisk na współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym, oraz jakie zostały wyznaczone główne kierunki współpracy i rozwoju

UMCS

 • Rektor: prof. dr hab. Radosław Dobrowolski
 • Prorektor ds. ogólnych: dr hab. Arkadiusz Bereza, prof UMCS
 • Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej: prof. dr hab. Wiesław Gruszecki
 • Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia: prof. dr hab. Dorota Kołodyńska
 • Prorektor ds. rozwoju i współpracy z gospodarką: dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. UMCS

W przypadku Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, na nadchodzące lata wybrany został nowy rektor. Wybory, podobnie jak w przypadku Uniwersytetu Medycznego odbyły się w połowie czerwca. Stanowisko rektora objął ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski, który wskazał 4 prorektorów uczelnianych.

KUL

 • Rektor: ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski
 • Prorektor ds. kształcenia: dr hab. Ewa Trzaskowska, prof. KUL
 • Prorektor ds. misji i administracji: ks prof. dr hab. Mirosław Sitarz
 • Prorektor ds. studenckich: dr hab. Krzysztof Narecki, prof. KUL
 • Prorektor ds. nauki i kadr: s. dr hab. Beata Zarzycka, prof.. KUL

Uniwersytet Medyczny w Lublinie przeprowadził tajne głosowanie elektorów 23 czerwca 2020 roku. W wyniku głosowania wyłoniono nowego rektora, który będzie zarządzał uczelnią do 2024 roku. Został nim prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska – kierownik Kiliniki Nefrologii oraz dziekan Wydziału Lekarskiego. Jego kontrkandydatem był prof. Dariusz Matosiuk, dotychczasowy prorektor ds. nauki UM.

Jak podkreślają nowi zarządzający, jednym z najważniejszych zadań jest aktualnie przygotowanie się do ewaluacji dyscyplin naukowych na lata 2017-2021. Jest to tzw. ocena aktywności naukowej. Jest ona kluczowa dla przyszłości Uniwersytetu, ponieważ determinuje możliwość kierunku lekarskiego. Ponadto, ważnym celem jest pozyskanie grantów naukowych.

Odpowiedzialny za otoczenie społeczno-gospodarcze będzie w tej kadencji prof. dr hab. n. med. Jarosław Dudka, który dotychczas kierował Katedrą i Zakładem Toksykologii. Jak sam podkreśla głównymi zadaniami realizowanymi przez prorektorat będzie przede wszystkim komercjalizacja wyników badań poprzez sprzedaż patentów i licencji know-how. W planach jest również tworzenie spółek spin-off, spin-out.

Prorektor ds. Klinicznych, dr hab. Marek Sawicki, zaznacza że jego celem jest zatrzymanie na uczelni jak największej liczny młodych klinicystów. Może się to odbyć dzięki wprowadzeniu nowej zawodowo-dydaktycznej ścieżce awansu. Ponadto w planach jest powstanie nowego Centrum Badań Klinicznych mogące odciążyć badaczy.

Jednym z planów na przyszłość uczelni jest powołanie zespołu ds. zarządzania zasobami ludzkimi. Ma on być kluczowy w podnoszeniu kompetencji i rozwoju zawodowym pracującej kadry. Na rozwój wpłynąć może znacząco umiędzynarodowienie i planowana cyfryzacja Uniwersytetu. Prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak mówi również o rozwoju telemedycyny i współpracy na tym polu z innymi ośrodkami za granicą.

Uniwersytet Medyczny

 • Rektor: prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska
 • Prorektor ds. nauki: prof. dr hab. n. med. Andrzej Stepulak
 • Prorektor ds. klinicznych: prof. dr hab. n. med. Marek Sawicki
 • Prorektor ds. kształcenia i dydaktyki: prof. dr hab. n. med. Kamil Torres
 • Prorektor ds. osobowych i rozwoju kadry: prof. dr hab. n. med. Dorota Krasowska
 • Prorektor ds. umiędzynarodowienia i cyfryzacji: prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak
 • Prorektor ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym: prof. dr hab. n. med. Jarosław Dudka

Stanowisko rektora Politechniki Lubelskiej objął prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater. W latach 2008-2012 sprawował on funkcję prorektora ds. nauki. Następnie objął funkcję dziekana Wydziału Mechanicznego, którą sprawował przez 8 lat. Priorytetem dla Politechniki w najbliższym czasie będzie stworzenie systemu motywacyjnego pozwalającego na ciągły rozwój nauki i dydaktyki, który w konsekwencji będzie dawał uczelni komfort finansowy.

Wciąż rozwijane będzie kształcenie zdalne, które jest pewne nawet po zakończeniu pandemii. Celem będzie również umiędzynaradawianie uczelni, a także pogłębianie relacji pomiędzy światem biznesu, nauki i samorządu.

Politechnika Lubelska

 • Rektor: prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater
 • Prorektor ds. nauki: prof. dr hab. inż. Wojciech Franus
 • Prorektor ds. badań i rozwoju:  dr hab. inż. Dariusz Czerwiński
 • Prorektor ds. studenckich:  dr hab. inż. Paweł Droździel

Uniwersytet Przyrodniczy przeprowadził wybory rektorskie 7 lipca. Były to ostatnie, tegoroczne wybory uczelniane w Lublinie. Rektorem został dotychczasowy dziekan Wydziału Agrobioinżynierii prof. Krzysztof Kowalczyk. Hasłem przyświecającym rozwojowi uczelni będzie „Uniwersytet przedsiębiorczy”, czyli uniwersytet trzeciej generacji, oparty o wiedzę. Know-how powstające na uniwersytecie ma być wykorzystywane zarówno do celów dydaktycznych, badawczych jak i do współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Uniwersytet Przyrodniczy

 • Rektor: prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk
 • Prorektor ds. studenckich i dydaktyki: dr hab. Urszula Kosior- Korzecka, prof. Uczelni
 • Prorektor ds. rozwoju uczelni: dr hab. Adam Waśko, prof. Uczelni
 • Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą: dr hab. Bartosz Sołowiej, prof. Uczelni
 • Prorektor ds. kadr: prof. dr hab. Andrzej Marczuk