XIV edycja Konkursu o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Lublin

Przedsiębiorcy, przedstawiciele instytutów naukowo-badawczych, innowatorzy i wynalazcy, którzy chcą dołączyć do elitarnego grona wyróżnionych przez Prezydenta Miasta Lublin Nagrodą Gospodarczą mają czas do 28 października na złożenie aplikacji konkursowych.  Zgłoszenia kandydatur do Konkursu mają charakter otwarty, czyli mogą być dokonywane przez instytucje, organizacje czy redakcje, a także indywidualnie przez kandydatów.

Nagroda Gospodarcza jest potwierdzeniem wysokich standardów biznesowych przedsiębiorstw oraz ich pozycji na gospodarczej mapie Lublina. Przyznanie nagrody jest także formą promocji postaw proinwestycyjnych i proinnowacyjnych lubelskich przedsiębiorców, Laureaci Nagrody współtworzą grono najlepszych przedstawicieli lubelskiego biznesu. To przedsiębiorstwa, które odznaczają się istotnym wkładem w rozwój gospodarczy miasta i przyczyniają się do unowocześnienia Lublina, upowszechniają pozytywne wzorce, a także prowadzą działania na rzecz promocji i budowania prestiżu lubelskiej gospodarki – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

W tegorocznej edycji Konkursu przedstawiciele firm, instytucji oraz organizacji mogą zgłaszać swój udział w pięciu kategoriach: Innowacyjność, Obecność na Rynku Globalnym, Lokomotywy Gospodarcze Miasta, Młode Firmy oraz Przemysły Kreatywne. Kandydaci do Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta Lublin w poszczególnych kategoriach powinni posiadać siedzibę lub wykonywać swoją działalność na terenie miasta Lublin, wyróżniać się znaczącym wkładem w rozwój gospodarczy miasta, przestrzegać przepisów prawa oraz:

 • w kategorii „Innowacyjność” spełniać przynajmniej jeden z poniższych warunków:
  • zrealizować w okresie ostatnich 3 lat badania lub rozwiązania innowacyjne;
  • uzyskać efekty ekonomiczne wynikające z wdrożenia innowacji;
  • być autorami innowacyjnej technologii w pełni wdrożonej i obecnej na rynku;
 • w kategorii „Obecność Na Rynku Globalnym” spełniać przynajmniej jeden z poniższych warunków:
  • w strukturze przychodów posiadać wysoki udział przychodów z eksportu i wykazywać dynamikę ich wzrostu;
  • posiadać znaczące udziały w przedsiębiorstwach posiadających siedzibę poza granicami Polski;
  • prowadzić prace badawczo-rozwojowe lub wdrożeniowe, zorientowane na rozwój działalności na rynkach globalnych;
 • w kategorii „Duże Firmy – Lokomotywy Gospodarcze Miasta” spełniać przynajmniej jeden z poniższych warunków:
  • pozytywnie oddziaływać na rynek pracy miasta Lublin;
  • zrealizować znaczące projekty inwestycyjne;
  • posiadać rozpoznawalną markę;
 • w kategorii „Młode Firmy” funkcjonować na rynku nie dłużej niż 5 lat licząc do dnia 31 grudnia 2021 r. oraz spełniać przynajmniej jeden z poniższych warunków:
  • wykazywać dynamiczny wzrost sprzedaży od początku istnienia przedsiębiorstwa;
  • posiadać potencjał do dalszego rozwoju;
  • wykazywać dynamiczny wzrost zatrudnienia.
 • w kategorii „Przemysły Kreatywne”:
  • prowadzić minimum 2 lata działalność gospodarczą licząc do dnia 31 grudnia 2021 r.;
  • w przypadku wykorzystywania dofinansowania z budżetu Gminy Lublin w ostatnim zamkniętym roku obrotowym, wykazać, że stanowiło ono nie więcej niż 30% przychodów firmy;
  • funkcjonować w jednym z obszarów (zgodnie z posiadanym kodem PKD): film, video lub multimedia; muzyka; telewizja; radio; rynek wydawniczy; gry i oprogramowanie; rzemiosło i rękodzieło; architektura; reklama i branding; design; projektowanie mody.

Zgłoszenia do Konkursu o Nagrodę Gospodarczą Miasta Lublin można dokonać:

 • osobiście w Urzędzie Miasta Lublin, Wydział Strategii i Przedsiębiorczości, plac Litewski 1 w Lublinie (pok. 103);
 • za pośrednictwem poczty, listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Urząd Miasta Lublin, Wydział Strategii i Przedsiębiorczości, plac Litewski 1, 20-080 Lublin z dopiskiem „Konkurs o Nagrodę Gospodarczą Prezydenta Miasta Lublin – edycja 2022”;
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mail: biznes@lublin.eu), pod warunkiem zaopatrzenia formularza zgłoszeniowego w bezpieczny podpis elektroniczny, weryfikowany ważnym kwalifikowanym certyfikatem;
 • w formie elektronicznej za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) pod adresem: /UMLublin/SkrytkaESP.

Wzór formularza zgłoszeniowego zamieszczony jest na stronie internetowej www.lublin.eu/biznes-i-nauka/ w zakładce Nagroda Gospodarcza.

Kontakt dla mediów: Marta Sztandarska, Wydział Strategii i Przedsiębiorczości Urząd Miasta Lublin, tel. 606 486 999.