Finansowanie działalności gospodarczej

Sprawdź, jak zdobyć fundusze na finansowanie działalności biznesowej

Celem gwarancji jest zabezpieczenie spłaty kredytu obrotowego lub inwestycyjnego udzielanego przez bank kredytujący dla przedsiębiorcy z sektora MŚP, który prowadzi swoją działalność w branży zaliczanej do tzw. sektorów kreatywnych lub sektora kultury (CCS – z ang. Cultural and Creative Sectors) lub realizuje projekt albo zamierza realizować projekt w tych sektorach.

Gwarancja jest dostępna w bankach kredytujących, które zawarły umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (zakładka Lista banków).

Korzyści dla przedsiębiorcy
 • dostęp do kredytu dla przedsiębiorców, którzy nie dysponują odpowiednim zabezpieczeniem kredytu,
 • niski koszt zabezpieczenia kredytu w postaci gwarancji BGK,
 • wysoka kwota kredytu,
 • wszystkie formalności związane z udzieleniem gwarancji i kredytu realizowane są w banku kredytującym,
 • gwarancja umożliwia zastosowanie przez bank kredytujący korzystniejszych od standardowych warunków finansowania,
 • dostępność dla przedsiębiorców o prototypowym, niepowtarzalnym charakterze działalności.

Więcej informacji tutaj.


Lista instytucji, które będą przyznawały granty na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny

Nabór: od 4 lutego 2021 r.

http://www.lpnt.pl/aktualnosci/ArticleMDdlYWY1Y2

Fundacja „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości”

Nabór: przewidywana data marzec 2021r.

http://www.fpcp.org.pl/

Fundacja OIC Poland

Nabór: przewidywana data marzec 2021r. w ramach programu ,,Sukces w kobiecym wydaniu”.

https://www.oic.lublin.pl/

Program Pierwszy biznes – Wsparcie w Starcie -> Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej

https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/program-pierwszy-biznes-wsparcie-w-starcie/

Lubelska Fundacja Rozwoju

www.pożyczkaunijna.pl

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”

https://arch.oic.lublin.pl/pozyczka-mala-nowosc_6,346.html

Beneficjenci:

 • osoby bezrobotne;
 • osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników z którymi stosunek pracy lub stosunek służbowy został rozwiązany z przyczyn dotyczących zakładu pracy na podjęcie pozarolniczej działalności lub na zakup ziemi, nie wyłączając działalności wytwórczej lub usługowej związanej z rolnictwem;
 • absolwenci Centrum Integracji Społecznej lub Klubu Integracji Społecznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13.06.2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1828);
 • poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu lub niewykonujący innej pracy zarobkowej opiekun osoby niepełnosprawnej, z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Maksymalna wysokość wsparcia6-krotność przeciętnego wynagrodzenia. Aktualne stawki dostępne są na stronie Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie.

Preferencje przedmiotowe w zakresie rozpoczynanej działalności:
– usługi (z wyłączeniem usług o charakterze sezonowym)
– produkcja
Preferencje podmiotowe: osoby o statusie bezrobotnego
Wyłączenia z finansowania ze środków Funduszu Pracy:
– handel obwoźny;
– działalność gospodarcza na targowiskach i rynkach,
– sprzedaż rzeczy na aukcjach internetowych,
– działalność wykluczona w rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis  (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r. str. 1),
– przystąpienie, przejęcie lub odkupienie działalności istniejących (przez przejęcie działalności od innego podmiotu rozumie się sytuację w której nastąpi jednocześnie odkupienie środków trwałych i obrotowych od tego podmiotu oraz prowadzenie działalności o tym samym profilu i w tym samym miejscu),
– wynagrodzenia zatrudnionych pracowników,
– nabycie udziałów w spółkach,
– opłaty administracyjno-skarbowe, koszty leasingu,
– prowadzenie działalności gospodarczej tożsamej z działalnością gospodarczą współmałżonka,
– koszty zakupu środka transportu,
– koszty zakupu GPS, smartfonów,
– koszty zakupu części  samochodowych,
– koszty opłat za przesyłki i transport,
– zakupy na podstawie umów kupna –sprzedaży,
– zakupy w formie leasingu,
– finansowanie szkoleń,
– koszty zakupu, budowy, remontu kapitalnego, adaptacji lokali użytkowych w części przekraczającej 20% kwoty udzielonych środków,
– zakup mebli, gdy działalność będzie prowadzona w miejscu zamieszkania Wnioskodawcy, poza meblami niezbędnymi do prowadzenia  działalności.

Informacje i odbiór wniosków:

Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14, Informacja urzędu – tel. 466-52-52
Wnioski można również pobrać ze strony internetowej Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie.
Składanie wniosków: Kancelaria urzędu.

źródło: strona internetowa Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie

Platformy startowe oferują pakiet usług, w skład których wchodzą m.in.:

 • pomoc w stworzeniu fundamentów biznesowych przedsięwzięcia,
 • specjalistyczne usługi indywidualnie dopasowane do pomysłu,
 • warsztaty i szkolenia z zakresu wystąpień publicznych oraz prezentacji swojego projektu,
 • mentoring,
 • obsługa księgowa, podatkowa i prawna,
 • pomoc w stworzeniu elementów identyfikacji korporacyjnej,
 • zapewnienie powierzchni biurowej do rozwoju startupu.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Każdy pomysłodawca, który założy działalność gospodarczą w jednym z województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

Platformy Startowe prowadzą ciągły nabór. Można się zgłaszać poprzez formularz na stronie PARP. Następnie koncepcje te oceniane są przez ekspertów poszczególnych Platform Startowych.

Oceniane będą m.in.:

 • Innowacyjność koncepcji – do inkubacji zakwalifikować się mogą jedynie innowacje produktowe,
 • Przewagi konkurencyjne – koncepcja powinna charakteryzować się zidentyfikowanymi przewagami w stosunku do istniejących produktów,
 • Potencjał biznesowy,
 • Kwalifikacje zespołu, który ma rozwijać produkt.

Platformy startowe funkcjonujące w Lublinie:

Platforma startowa „Unicorn Hub”

Branże: Smart City/transport i motoryzacja, medycyna/zdrowie publiczne, IT/ICT

Kontakt:

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”

ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin

tel. 81 710 46 30

e-mail: sekretariat@oic.lublin.pl

https://www.oic.lublin.pl/platforma-startowa-unicorn-hub_4,101,336.html

Platforma startowa „Wschodni Akcelerator Biznesu”

Branże: IT/ICT, żywność, biogospodarka, ekologia, produkty rolno-spożywcze, robotyka

Kontakt:

Puławski Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o.

ul. Mościckiego 1

24-110 Puławy

tel. 81 464 63 16

e- mail: info@wab.biz.pl

www.wab.biz.pl

Fundusze pożyczkowe to instrumenty wsparcia finansowego dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw udzielające korzystnie oprocentowanych pożyczek.

Fundusze pożyczkowe w Lublinie:

Fundusz Pożyczkowy Lubelskiej Fundacji Rozwoju

ul. Wallenroda 4C (III P), 20-607 Lublin
tel.: 81 528-43-01, fax: 81 528-43-02
e-mail: info@biznespozyczka.eu

www.biznespozyczka.eu


Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny
ul. Józefa Franczaka “Lalka” 43, 20-325 Lublin
tel. 81 710 19 00 wew. 7

funduszpozyczkowy@fundacja.lublin.pl
www.fundacja.lublin.pl 

Fundusz Pożyczkowy „OIC Poland” 

ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin
tel.: (81) 710-46-34, (81) 710-46-41      
fax.: (81) 746-13-24
e-mail: pozyczka@oic.lublin.pl

https://www.oic.lublin.pl/fundusz-pozyczkowy_6.html

Fundusze venture capital (VC) oferują wsparcie kapitałowe małym, ale już prężnie funkcjonującym spółkom (przedsięwzięcia na wczesnym etapie rozwoju to obszar zainteresowania aniołów biznesu i funduszy typu seed). Jeśli pomysł na biznes zyska uznanie zespołu inwestycyjnego funduszu, to firma może liczyć na dofinansowanie w wysokości od kilku do nawet kilkudziesięciu milionów euro. W zamian za to fundusz zostaje udziałowcem firmy, przejmując często dużo ponad 50 proc. jej udziałów. (źródło: www.pi.gov.pl)

Przykładowe fundusze venture capital funkcjonujące w Lublinie:

Fundusz Kapitałowy Lubelszczyzny http://netrix.ventures/

Star Finder http://www.starfinder.eu

AgriTech Hub http://www.agritechhub.pl

SciTech Fund http://www.scitechfund.vc/en/

Vistula Bioventure Polska http://www.vbvfund.com/


Zachęcamy do aktywnego poszukiwania źródeł dofinansowania swoich przedsięwzięć biznesowych.

Poniżej znajdą Państwo adresy punktów informacyjnych oraz adresy stron, na których zamieszczane są aktualne nabory wniosków, zarówno w ramach programów regionalnych, krajowych, jak i międzynarodowych.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lublinie

ul. Stefczyka 3B/018, 20-151 Lublin

tel: 081 441 68 65, 081 441 68 64, 081 441 65 47, 081 441 65 46

infolinia: 800 175 151 fax: 081 441 68 65

e-mail kontakt@feu.lubelskie.pl

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej

Instytut Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk
ul. Doswiadczalna 4, 20-290 Lublin

tel. 81 744 50 61, fax. 81 744 50 67

e-mail: astep@ipan.lublin.pl

http://www.rpklublin.pl/