Miejski Urząd Pracy w Lublinie wspiera lokalny biznes

Miejski Urząd Pracy w Lublinie od lat realizuje programy i działania na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz pomocy inwestorom w zakładaniu działalności gospodarczej poprzez różne finansowe i niefinansowe formy wsparcia, czy też pomoc osobom objętym zwolnieniami grupowymi.

Ubiegły rok przyniósł pozytywne efekty podejmowanych działań na rzecz walki z bezrobociem. Na wsparcie lokalnych przedsiębiorstw przeznaczono ponad 13,5 mln zł. Dodatkowo 34 098 podmiotów otrzymało około 215,5 mln zł w ramach indywidualnych instrumentów udzielanych w ramach tarczy antykryzysowej.

Dzięki działaniom Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin oraz Biura Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Lublin, promującym potencjał inwestycyjny miasta, w tym m.in jego atrakcyjną lokalizację, dostęp do wysokiej jakości kapitału ludzkiego czy nowoczesnej infrastruktury biznesu, ostatnie lata przyniosły duży wzrost gospodarczy i napływ inwestycji zagranicznych, które przełożyły się na utworzenie wielu nowych miejsc pracy.

W czerwcu br. bezrobocie wyniosło 5,2%. i było niższe niż przed pandemią. Tak niska stopa bezrobocia świadczy o tym, że obecny stan rzeczy przesuwa się w stronę pracownika i nawet jeśli jest to wyraźnie rynek pracowniczy, liczba poszukujących pracy zarejestrowanych w Miejskim Urzędzie Pracy w ostatnim czasie wzrosła, m.in. w wyniku wojny w Ukrainie. Obecnie zarejestrowanych jest 9 646 osób poszukujących pracy. Do czasu publikacji artykułu, z którego pochodzą ww. dane, do Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie wpłynęło jedno znaczące zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia grupowego zwolnienia, w związku z zaprzestaniem prowadzenia działalności przez firmę SULZER TURBO SERVICES POLAND sp. z o.o. Ponad 130 wysoko wykwalifikowanych pracowników już lub wkrótce będzie szukało możliwości powrotu na rynek pracy. To doskonały czas dla lokalnych firm, aby zatrudnić doświadczonych pracowników wykwalifikowanych w zakresie kontroli jakości, utrzymania ruchu, zaopatrzenia i magazynowania, finansów i administracji, ale także spawaczy, monterów, tokarzy i ślusarzy. Ze swojej strony MUP w Lublinie zapewnia im wsparcie w ramach realizowania przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Osoby objęte zwolnieniami grupowymi mogą skorzystać ze spotkań informacyjnych, doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy.

Niefinansowe formy wsparcia:

 • Usługi pośrednictwa pracy – Miejski Urząd Pracy w Lublinie wspiera osoby poszukujące pracy w znalezieniu odpowiedniej pracy oraz pomaga pracodawcom w pozyskaniu wykwalifikowanych pracowników do swojej działalności poprzez zamieszczanie ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy oraz świadczenie usług szkoleniowych w miejscu pracy dla potencjalnych pracowników.
 • Usługi rozwoju zawodowego i doradztwa zawodowego.

Finansowe formy wsparcia:

 • Organizacja specjalistycznych kursów i szkoleń dla przyszłych pracowników, w tym kursów i studiów podyplomowych podejmowanych z inicjatywy pracodawcy – w przypadku zatrudnienia znacznej liczby osób bezrobotnych Miejski Urząd Pracy może zorganizować specjalistyczne szkolenie grupowe dostosowane do potrzeb pracodawcy i związane z wymaganą działalnością i technologią. Celem takich szkoleń jest wyposażenie osób poszukujących pracy w niezbędne umiejętności, które są potrzebne do likwidacji luki kompetencyjnej i sprostania wymaganiom rynku pracy. W 2021 roku na ten cel wydano 980 100 zł, a skorzystało z niego około 400 osób.
  Miejski Urząd Pracy w Lublinie może sfinansować koszty szkolenia pracowników w wysokości:
  • 80% udokumentowanych kosztów, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na jednego uczestnika rocznie.
  • W przypadku mikroprzedsiębiorcy – 100% udokumentowanych kosztów, jednak nie więcej niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na jednego uczestnika rocznie.
 • Organizacja staży – staże organizowane są przez urzędy pracy, które przekierowują kandydatów do tych pracodawców, którzy zadeklarowali chęć organizacji staży. Staż zawodowy może trwać od 1 do 12 miesięcy. Jego czas trwania zależy od pracodawcy, wieku stażystów oraz ich statusu rejestracyjnego w danym urzędzie pracy. Wysokość stypendium odpowiada 120% aktualnego zasiłku dla bezrobotnych.
 • Przygotowanie nowych miejsc pracy – dotacja może być oferowana jako zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy. Kwota tego zwrotu jest ograniczona i nie może być wyższa niż sześciokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w Polsce.
 • Prace interwencyjne – dzięki środkom przekazanym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej urzędy pracy dofinansują również część wynagrodzenia każdej osoby bezrobotnej, która uzyska zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych przez okres do 12 miesięcy.
 • Dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników powyżej 50 roku życia – jeśli zatrudniasz pracowników, którzy ukończyli 50 lat, możesz skorzystać z dofinansowania do wynagrodzenia. 

Ponadto istnieje szereg instrumentów dedykowanych zarejestrowanym osobom bezrobotnym, które umożliwiają:

 • zdobycie doświadczenia zawodowego poprzez skierowanie na staże lub przygotowanie zawodowe dla dorosłych prowadzone przez pracodawców,
 • podjęcie zatrudnienia subsydiowanego,
 • rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • podjęcie inicjatywy w zakresie aktywizacji zawodowej poprzez system bonów gwarantujących pokrycie przez urząd pracy wydatków związanych ze szkoleniem, stażem lub zatrudnieniem, w tym poza dotychczasowym miejscem zamieszkania, pod warunkiem, że są one podejmowane z inicjatywy bezrobotnego.

  Aby skorzystać z czterech wyżej wymienionych usług i form wsparcia dostępnych w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie należy zarejestrować się jako osoba bezrobotna oraz zgromadzić wszystkie niezbędne dokumenty określone w Miejskim Urzędzie Pracy w Lublinie.

Więcej informacji na stronie MUP.